Úhrada za služby

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

Ambulantná forma                                                

V. stupeň         1,00 €  na deň                                   

VI. stupeň        1,30 €  na deň                                  

2.Stravovanie – úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

Strava
                                               Vek
  do 3 rokov 3-6 rokov 6-10 rokov 10-18 rokov nad 18 rokov
Raňajky 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 €
Desiata 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,25 € 0,25 €
Obed 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,40 € 1,40 €
Olovrant 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,24 € 0,24 €
Večera 0,78 € 0,78 € 0,78 € 0,91 € 0,91 €
Stravná jednotka 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,50 € 3,50 €
Režijné náklady 20% 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 €
Suma spolu 3,60 € 3,60 € 3,60 € 4,20 € 4,20 €

 

3.Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch je 0,30 € na deň

4.Výška úhrady za upratovanie je 0,70 € na deň

  

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.