Úhrada za služby

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania

sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti

BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

  1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – v závislosti od stupňa odkázanosti na

sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

 

Ambulantná forma                                                         Týždenná pobytová forma

  1. stupeň         1,00 €  na deň                                    2,60 € na deň
  2. stupeň        1,30 €  na deň                                   3,30 € na deň

 

  1. Stravovanie – úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.
Strava
                                       Vek
  do 3 rokov 3-6 rokov 6-10 rokov 10-18 rokov nad 18 rokov
Raňajky 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 €
Desiata 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,25 € 0,25 €
Obed 1,20 € 1,20 € 1,20 € 1,40 € 1,40 €
Olovrant 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,24 € 0,24 €
Večera 0,78 € 0,78 € 0,78 € 0,91 € 0,91 €
Stravná jednotka 3,00 € 3,00 € 3,00 € 3,50 € 3,50 €
Režijné náklady 20% 0,60 € 0,60 € 0,60 € 0,70 € 0,70 €
Suma spolu 3,60 € 3,60 € 3,60 € 4,20 € 4,20 €

 

  1. Ubytovanie – denná sadzba na užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je :

– pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim  dispozičným riešením a vybavením

požiadavkám stanoveným  v prílohe č. 1 k VZN č. 41/2019, úhrada je 0,12 €/m2

– úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 €

na deň

– základná úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním  je 0,40 € na deň

– ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť

podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30%

  1. Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch je 0,30 € na deň

 

  1. Výška úhrady za upratovanie je 0,70 € na deň

 

  1. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je 0,70 € na deň.

 

Výška celkovej úhrady za týždenne poskytované  sociálne služby sa v kalendárnom  mesiaci

určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  a pohybuje sa  vo

výške  od 139 € do 219 €.

 

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v

kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie

činnosti sa pohybuje sa  vo výške od 58 € do 132 €.