História

História

História Strediska DSS Detva sa datuje od 1.januára 1991, kedy bol Okresným úradom vo Zvolene zriadený vtedajší Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne a mentálne postihnutú mládež (dnes DSS). Predmetom jeho činnosti sa stala starostlivosť o postihnutú mládež vo veku od troch rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky. Poskytovala so v ňom sociálna starostlivosť, kultúrna a spoločenská starostlivosť, rehabilitácie, predškolská výchova a mimoškolská výchova.

V roku 1994 v priestoroch DSS začala pôsobiť Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, ktorá dodnes vzdeláva PSS. Zabezpečuje vzdelávanie pre školopovinných prijímateľov, aj pre prijímateľov dopĺňajúcich si školskú dochádzku do 18.roku.

Od roku 2002 je DSS rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou. V roku 2011 na základe rozhodnutia BBSK vrámci racionalizácie došlo k spojeniu stredísk DSS Detva a DSS Piešť.

Domov sociálnych služieb v snahe o čo najkvalitnejšie poskytované služby od začiatku spolupracoval s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v meste Detva (DK AS (KC AS), Centrum voľného času, MŠ, ZŠ, SŠ, Mestským úradom, ZUŠ, Mestská knižnica atď.) a so zariadeniami sociálnych služieb v regióne. Prijímatelia sa pravidelne zúčastňujú športových a kultúrnospoločenských podujatí, organizovaných tak samotným DSS ako aj rôznymi inštitúciami na Slovensku. Patria k nim pravidelné divadelné predstavenia, karnevaly, vedomostné kvízy, benefičné koncerty, výchovné koncerty, mobilné planetárium, návštevy Dr. Klauna, výlety (plavba loďou v r. 2000 na Dunaji, pobyt v Repišti, Rajeckých Tepliciach, Smržovke, návšteva skanzenu v Pribyline, rekondičný pobyt Kerametal, Liptovská Mara, opakovane Čiernohronská železnica, ZOO Bojnice a Bratislava, Rajecká Lesná, mestský park Lučenec, vianočné trhy Bratislava, Lesnícke dni vo Zvolene, medzinárodný festival jašidielňa, Výtvarný salón ZPMP, Dni svätého Huberta, projekt Kôň a ja – návšteva ranča Haferník, Seni cup) a mnoho iných.

V DSS sa pravidelne konajú krátke besedy s policajnými zložkami, záchranármi, hasičmi, zapájalo sa do akcie Pomôž zachrániť život. Realizovala sa canisterapia, muzikoterapia, športové aktivity na zimnom štadióne. Prijímatelia si každoročne pripomínajú Svetový deň povedomia o autizme a Ponožkový deň. Pre mladých dospelých s mentálnym postihnutím boli realizované tematické kurzy: Kurz pečenia, kurz Chcem vyzerať dobre, Kurz finančnej gramotnosti. V priebehu rokov DSS navštívili viaceré známe osobnosti kultúry a verejného života.

DSS bolo viackrát mediálne prezentované. V rádiu Lumen v roku 2007, kde p. riaditeľka Mária Gibaľová hovorila na tému Postavenie ľudí s postihnutím. V roku 2010 v relácii Fokus prezentovali tému Život s autizmus p. riaditeľka Mgr. Gibaľová a vtedajšia riaditeľka Špeciálnej školy pre žiakov s telesným postihnutím PhDr. Martina Ostrihoňová Kureková.

 

 

Od 1. 7. 2002 sa zriaďovateľom DSS DETVA stáva Banskobystrický samosprávny kraj.