Tlačiť

 

Smernica č. 015/2019/UHKBBSK – Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK


V Domove sociálnych služieb, Pionierska 850/13, DETVA 962 12 sa podnety, týkajúce sa protispoločenskej činnosti a korupcie vybavujú na základe vnútorného predpisu – Smernica č. 015/2019/UHKBBSK, v ktorom je rozpracovaný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach Domova sociálnych služieb a BBSK.


Podľa čl. 2 bodu 1 písm. i/ a čl. 3  bodov 1 až 3 smernice je zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa §10 ods. 4 až 7 a § 11 zákona č. 54/2019 Z. z hlavný kontrolór BBSK Ing. Michal Kňažek. Táto zodpovedná osoba prijíma, preveruje a eviduje podnety a plní ďalšie úlohy stanovené zákonom a predmetnou smernicou.

 

SMERNICA č.32 KRÍZOVÝ PLÁN ORGANIZÁCIE

 

DOMÁCI PORIADOK