PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov.

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

Zoznam zariadení sociálnych služieb v BBSK nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk odkaz

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Registerposkytovate%C4%BEovsoci%C3%A1lnychslu%C5%BEieb/SOCI%C3%81LNESLU%C5%BDBYVBBSK.aspx

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do DSS je potrebné priniesť:

- platný občiansky preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

- preukaz ZŤP

- zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

- lieky na 1 mesiac

- potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- potvrdenie o aktuálnom príjme

- vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom

hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Poskytované služby a úhrady

 

 

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytujú odborné činnosti:

 • - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • - sociálne poradenstvo 
 • - sociálna rehabilitácia
 • - výchova

b) zabezpečujú odborné činnosti:

 • - rozvoj pracovných zručností
 • - ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

 • - ubytovanie
 • - stravovanie
 • - upratovanie
 • - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • - vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulatnej sociálnej služby

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

 • - záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

 • - vzdelávanie
 • - úschova cenných vecí.

Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovaných sociálnych služieb sa v DSS používajú metódy, postupy a techniky sociálnej práce, ošetrovateľstva a iných vedných disciplín, ktoré  zodpovedajú poznatkom humánne orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie holistického prístupu k PSS, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Pri poskytovaní  SS sa vychádza z nasledujúcich zásad:

 • - dodržiavanie ľudských práv a slobôd
 • - rešpektovanie osobnosti PSS a jeho vlastnej vôle
 • - dodržiavanie ochrany osobnosti osobných údajov a mlčanlivosti.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

Ambulantná forma                               Týždenná pobytová forma

V. stupeň         0,60 €  na deň                                    2,20 € na deň

VI. stupeň        0,80 €  na deň                                    3,20 € na deň

 

2. Stravovanie - úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

cenník stravy

 

3. Ubytovanie. Denná sadzba na užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je :

- pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim  dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným  v prílohe č. 1 k VZN č. 20/2012, úhrada je 0,12 €/m2

- úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň

- základná úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním  je 0,30 € na deň

- ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30%

 

4. Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulatnej služby v spoločných priestoroch je 0,20 € na deň

 

5. Výška úhrady za upratovanie je 0,50 € na deň

 

6. Výška úhrady za pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva je 0,50 € na deň.

 

Výška celkovej úhrady za týždenne poskytované  sociálne služby sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  a pohybuje sa  vo výške  od 165 € do 210 €.

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa pohybuje sa  vo výške od 35 € do 90 €.

 

Súbory  na stiahnutie/odkazy na stránky BBSK

VZN č.20/2012:

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/V%C5%A1eobecne%20z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9%20nariadenie%20%C4%8D.%20202012.pdf


Smernica o prijímaní občanov : https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/WEB/Smernica%20005-2018-OSSZ%20pre%20ZSS.pdf


Zákon 448/208 : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701


 

Novinky a akcie

Programovanie Hardware
Čítať celý článok...
 
Deň Zeme

Čítať celý článok...
 
Mikuláš

Čítať celý článok...
 
Šaško a kráľ
Čítať celý článok...
 
Muzikoterapia na slniečku
Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 9 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.