PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov.

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

Zoznam zariadení sociálnych služieb v BBSK nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk odkaz

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Registerposkytovate%C4%BEovsoci%C3%A1lnychslu%C5%BEieb/SOCI%C3%81LNESLU%C5%BDBYVBBSK.aspx

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do DSS je potrebné priniesť:

- platný občiansky preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

- preukaz ZŤP

- zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

- lieky na 1 mesiac

- potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- potvrdenie o aktuálnom príjme

- vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom

hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Novinky a akcie

Hraj sa s nami!

Čítať celý článok...
 
Karneval 2020

Čítať celý článok...
 
Charitatívny hokejový zápas

Čítať celý článok...
 
Začiatok roka 2020

Čítať celý článok...
 
Stretnutie s pánom primátorom

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.