PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov.

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

Zoznam zariadení sociálnych služieb v BBSK nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk odkaz

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Registerposkytovate%C4%BEovsoci%C3%A1lnychslu%C5%BEieb/SOCI%C3%81LNESLU%C5%BDBYVBBSK.aspx

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do DSS je potrebné priniesť:

- platný občiansky preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

- preukaz ZŤP

- zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

- lieky na 1 mesiac

- potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- potvrdenie o aktuálnom príjme

- vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom

hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Novinky a akcie

Pohľad do budúcnosti

Čítať celý článok...
 
SENI Cup 2019

Čítať celý článok...
 
Farebný svet v nás

Čítať celý článok...
 
Deň matiek

Čítať celý článok...
 
Lesnícke dni 2019

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 70 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.