PDF Tlačiť E-mail

Podmienky prijatia do DSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službuRozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov.

https://www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Inform%C3%A1ciaoporadovn%C3%ADkochvZSS.aspx

Zoznam zariadení sociálnych služieb v BBSK nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk odkaz

https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Soci%C3%A1lneslu%C5%BEby/Registerposkytovate%C4%BEovsoci%C3%A1lnychslu%C5%BEieb/SOCI%C3%81LNESLU%C5%BDBYVBBSK.aspx

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do DSS je potrebné priniesť:

- platný občiansky preukaz

- preukaz poistenca zdravotnej poisťovne

- preukaz ZŤP

- zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch

- lieky na 1 mesiac

- potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- potvrdenie o aktuálnom príjme

- vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)

- osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom

hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Poskytované služby a úhrady

 

 

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytujú odborné činnosti:

 • - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • - sociálne poradenstvo 
 • - sociálna rehabilitácia
 • - výchova

b) zabezpečujú odborné činnosti:

 • - rozvoj pracovných zručností
 • - ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

 • - ubytovanie
 • - stravovanie
 • - upratovanie
 • - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • - vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulatnej sociálnej služby

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

 • - záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

 • - vzdelávanie
 • - úschova cenných vecí.

Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovaných sociálnych služieb sa v DSS používajú metódy, postupy a techniky sociálnej práce, ošetrovateľstva a iných vedných disciplín, ktoré  zodpovedajú poznatkom humánne orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie holistického prístupu k PSS, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Pri poskytovaní  SS sa vychádza z nasledujúcich zásad:

 • - dodržiavanie ľudských práv a slobôd
 • - rešpektovanie osobnosti PSS a jeho vlastnej vôle
 • - dodržiavanie ochrany osobnosti osobných údajov a mlčanlivosti.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

Ambulantná forma                               Týždenná pobytová forma

V. stupeň         0,60 €  na deň                                    2,20 € na deň

VI. stupeň        0,80 €  na deň                                    3,20 € na deň

 

2. Stravovanie - úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

cenník stravy

 

3. Ubytovanie. Denná sadzba na užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je :

- pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim  dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným  v prílohe č. 1 k VZN č. 20/2012, úhrada je 0,12 €/m2

- úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň

- základná úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním  je 0,30 € na deň

- ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30%

 

4. Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulatnej služby v spoločných priestoroch je 0,20 € na deň

 

5. Výška úhrady za upratovanie je 0,50 € na deň

 

6. Výška úhrady za pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva je 0,50 € na deň.

 

Výška celkovej úhrady za týždenne poskytované  sociálne služby sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  a pohybuje sa  vo výške  od 165 € do 210 €.

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa pohybuje sa  vo výške od 35 € do 90 €.

 

Súbory  na stiahnutie/odkazy na stránky BBSK

VZN č.20/2012:

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/V%C5%A1eobecne%20z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9%20nariadenie%20%C4%8D.%20202012.pdf


Smernica o prijímaní občanov : https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/WEB/Smernica%20005-2018-OSSZ%20pre%20ZSS.pdf


Zákon 448/208 : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701


 

Novinky a akcie

Klaun hudobníkom

 

Čítať celý článok...
 
Hraj sa s nami!

Čítať celý článok...
 
Karneval 2020

Čítať celý článok...
 
Charitatívny hokejový zápas

Čítať celý článok...
 
Začiatok roka 2020

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 33 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.