PDF Tlačiť E-mail

OZ MAGIKOS

 

Základným cieľom občianskeho združenia s názvom MAGIKOS je aktívne napomáhať rozvoju handicapovaných detí a mládeže prostredníctvom podpory ich výchovy a vzdelávania v školskom veku i po ukončení povinnej školskej dochádzky, podporovať aktivity smerujúce k riešeniu problémov v tejto oblasti so zameraním na pôsobenie a činnosť Špeciálnej základnej školy pre telesne postihnutých, Pionierska 850/13, Detva a klientov DSS Detva, pomôcť skvalitniť život handicapovaných, aby pasívne neočakávali pomoc od okolia v situáciách, ktoré dokážu zvládnuť sami, resp. s minimálnou pomocou.

 

Pri napĺňaní cieľa sa bude združenie venovať:

- ochrane a podpore zdravia a vzdelávania handicapovaných detí a mládeže,

- skvalitneniu výchovy a vzdelávania handicapovaných detí,

- zlepšeniu materiálno-technického vybavenia špeciálnej školy a DSS, zabezpečovaniu moderných učebných pomôcok, didaktickej techniky, kompenzačných a rehabilitačných pomôcok,

- poradenskej činnosti pre žiakov, klientov, rodičov, učiteľov a iných odborníkov, ktorí pracujú s handicapovanými deťom, organizácii seminárov, konferencií, kurzov a školení na podporu starostlivosti o handicapované deti a mládež, tak pre odborníkov ako aj pre rodičov a širokú verejnosť,

- riešeniu výchovných a vzdelávacích problémov u handicapovaných detí a mládeže,

- zlepšeniu životného prostredia detí v škole a Domove sociálnych služieb,

- rozvoju záujmovej činnosti detí a mládeže pri organizovaní a iných záujmových činností,

- organizovaniu zábavných a športových súťaží,

- zabezpečovaniu poradenstva pre voľbu zamestnania po ukončení povinnej školskej dochádzky, možnosť profesijnej orientácie (akým smerom sa uberať do budúcnosti, ako sa v živote môžem uplatniť),

- realizácii aktivít na odstránenie segregácie a izolovanosti handicapovaných detí a mládeže, vytváraniu nových foriem integrácie handicapovaných detí a mládeže medzi intaktnú populáciu,

- poskytovaniu možnosti overiť si naučené zručnosti v praxi zážitkovou formou,

- znižovaniu komunikačných bariér,

- prispievaniu k zlepšeniu medziľudských vzťahov,

- poskytnutiu priestoru na prežívanie pocitov úspešnosti, sebarealizácie a užitočnosti handicapovaným deťom a mládeži tak, ako ich zdraví vrstovníci (zvyšovanie sebavedomia).

 

Srdečne ďakujeme za skvalitnenie života detí s postihnutím v záujme ich ďalšieho vývinu, spoločenského uplatnenia a úspešnej integrácie prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov (2% z dane).

 

Novinky a akcie

Lesnícke dni 2018

Čítať celý článok...
 
Týždeň mozgu 2018

Čítať celý článok...
 
Koncert

Čítať celý článok...
 
Karnevalové šantenie

Čítať celý článok...
 
Koniec roka 2017 v DSS 3

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 10 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.