PDF Tlačiť E-mail

 

Poskytované služby a úhrady

 

Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu.

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytujú odborné činnosti:

 • - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • - sociálne poradenstvo
 • - sociálna rehabilitácia
 • - výchova

b) zabezpečujú odborné činnosti:

 • - rozvoj pracovných zručností
 • - ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

 • - ubytovanie
 • - stravovanie
 • - upratovanie
 • - pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • - vecné plnenia spojené s poskytovaním ambulatnej sociálnej služby

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

 • - záujmová činnosť

e) utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

 • - vzdelávanie
 • - úschova cenných vecí.

Na dosiahnutie účelu a odborného zamerania poskytovaných sociálnych služieb sa v DSS používajú metódy, postupy a techniky sociálnej práce, ošetrovateľstva a iných vedných disciplín, ktoré  zodpovedajú poznatkom humánne orientovaných vied a sú používané cielene a transparentne na zabezpečenie holistického prístupu k PSS, na podporu jeho aktívnej účasti a spolurozhodovania. Pri poskytovaní  SS sa vychádza z nasledujúcich zásad:

 • - dodržiavanie ľudských práv a slobôd
 • - rešpektovanie osobnosti PSS a jeho vlastnej vôle
 • - dodržiavanie ochrany osobnosti osobných údajov a mlčanlivosti.

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

Ambulantná forma                               Týždenná pobytová forma

V. stupeň         0,60 €  na deň                                    2,20 € na deň

VI. stupeň        0,80 €  na deň                                    3,20 € na deň

 

2. Stravovanie - úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s týždennou pobytovou službou je povinný odobrať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

cenník stravy

 

3. Ubytovanie. Denná sadzba na užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je :

- pokiaľ obytná jednotka plne nezodpovedá svojim  dispozičným riešením a vybavením požiadavkám stanoveným  v prílohe č. 1 k VZN č. 20/2012, úhrada je 0,12 €/m2

- úhrada za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 0,06 € na deň

- základná úhrada za vecné plnenia spojené s bývaním  je 0,30 € na deň

- ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva sa znižuje o 30%

 

4. Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulatnej služby v spoločných priestoroch je 0,20 € na deň

 

5. Výška úhrady za upratovanie je 0,50 € na deň

 

6. Výška úhrady za pranie, žehlenie, a údržbu bielizne a šatstva je 0,50 € na deň.

 

Výška celkovej úhrady za týždenne poskytované  sociálne služby sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti  a pohybuje sa  vo výške  od 165 € do 210 €.

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom  mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa pohybuje sa  vo výške od 35 € do 90 €.

 

Súbory  na stiahnutie/odkazy na stránky BBSK

VZN č.20/2012:

https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/V%C5%A1eobecne%20z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9%20nariadenie%20%C4%8D.%20202012.pdf


Smernica o prijímaní občanov : https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_socialnych%20sluzieb/WEB/Smernica%20005-2018-OSSZ%20pre%20ZSS.pdf


Zákon 448/208 : https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/20160701 

 

Novinky a akcie

Pohľad do budúcnosti

Čítať celý článok...
 
SENI Cup 2019

Čítať celý článok...
 
Farebný svet v nás

Čítať celý článok...
 
Deň matiek

Čítať celý článok...
 
Lesnícke dni 2019

Čítať celý článok...

Anketa

Páči sa Vám obsah našej stránky?
 

Kto je online

Máme online 63 hostí 
Prevádzkované na Joomla!.                                                     Vyhovuje špecifikácii XHTML a CSS.